Groep 5

In groep 5 staan dit jaar twee leerkrachten. Juf Margo staat op maandag, de dinsdag om en om, en de vrijdag voor de groep. Juf Esther staat op de dinsdag om en om, woensdag en donderdag voor de groep.  

Met behulp van een takenkaart leren de kinderen een deel van hun werk zelf te plannen en dit zelfstandig te maken. Vier keer per week start de dag met een inloop van een half uur, waarin zij werken aan de geplande opdrachten. Sommige kinderen hebben de opdrachten sneller af dan andere kinderen en dan is er tijd om werk van de takenkaart te kiezen. Vrij kiezen van de takenkaart doen we twee keer per week en dit noemen we keuzetijd. Door gebruikt te maken van een takenkaart leren we kinderen om te plannen, zelfstandig te werken en samen te werken. We proberen zo het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen te stimuleren en laten hen reflecteren op wat zij hebben gedaan en hoe het is gegaan.    

Een 'normale’ dag wordt ingevuld met rekenen, taal, spelling, lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast werken we ook regelmatig aan projecten, maken we muziek en hebben we gym van een vakleerkracht, meester Florian.  

Op dinsdag en donderdag (2 x per week) hebben de leerlingen gym. Een les waar ze altijd vol energie en plezier naar toe gaan.   

Er is veel aandacht voor een goede sfeer in de groep en hoe we daar zelf aan mee kunnen werken. Vertrouwen, samenwerken en regels en afspraken zijn onderwerpen die we met de KIVA-lessen wekelijks bespreken.  

We besteden in iedere groep aandacht aan dalton; wat maakt onze school een daltonschool en wat zijn de kernwaarden van dalton?  Dat doen we door middel van 'Expeditie Dalton' 

Staal Taal is opgebouwd in acht thema's van vier weken. In de eerste twee weken vergaren de kinderen nieuwe kennis die zij in week drie verwerken in een betekenisvol en echt eindproduct. Zo wordt tijdens ons eerste thema ‘dierentuin’ bijvoorbeeld een muurkrant vol feitjes over een dier gemaakt en gepresenteerd. Er wordt regelmatig aandacht besteedt aan woordenschat, presenteren en reflecteren door tips en tops aan elkaar te geven.  

Iedere dag oefenen we spelling met behulp van een dictee, werken we in een werkboek van onze methode Staal Spelling en oefenen we met leuke interactieve spelletjes op het Chromebook. In groep 5 worden de spellingscategorieën verder uitgelegd. Spelling is leren door veel doen, herhalen en oefenen. 

We werken op school met de methode Pluspunt.  Het rekenen staat elke dag op het programma. Leerlingen werken aan het doel van de les in het werkboek, daarna is de herhaling, verdieping en extra in-oefening digitaal op het Chromebook. Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. Met Pluspunt werken de kinderen de eerste 2 weken van elk blok 4 keer per week aan de ‘conditietraining’. Dit is de omkeerkant van het leerwerkboek. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Het leren rekenen wordt verder ondersteund door middel van spelletjes, snelheidsoefeningen en creatieve werkbladen.   

Estafette biedt technisch- en begrijpend lezen iedere les in samenhang aan. Deze aanpak zorgt voor meer motivatie bij de leerlingen. Voor de leesontwikkeling van een kind is naast de leesvaardigheid ook kennis van diverse tekstsoorten en genres van belang. Daarom komen allerlei type teksten voorbij, waaronder informatieve teksten, recepten, moppen, gedichten en krantenartikelen.  

Naast estafette, wat we drie keer per week op het programma hebben staan, lezen ze iedere dag een momentje uit een eigen gekozen leesboek. 

Voor het onderdeel wereldoriëntatie gebruiken wij onze methode Alles-in-1. Dit schooljaar komen de volgende blokken aan bod: Voeding, Dieren, Bouwen, Prehistorie, Grieken & Romeinen en Nederland (incl. topografie). Passende bij ieder thema kijken en bespreken wij informatieve klokhuis (filmpjes) en vinden er diverse vormen van verwerking plaats. We beginnen dit jaar met het thema Dieren.  

Op vrijdagmiddag is onze creatieve middag!  Er wordt afwisselend gewerkt aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama/theater.  Daarnaast hebben we nog meer leuke projecten via de bieb, via de samenwerking met het Muzehof en gaan we ons ook nog verdiepen in drinkwater.