Wat is Daltononderwijs

Leren is werken, zelfstandig en samen"

Het Daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden
geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van docenten en de ontwikkeling van docententeams. De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve Daltonpraktijk.

Het Daltononderwijs heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Meerdere professionals hebben een bijdrage geleverd aan een verbetering en verfijning van het aanbod van ons Daltononderwijs. Door wetenschappelijke benadering en door 
 brononderzoek van het gedachtegoed van Helen Parkhurst zijn nieuwe impulsen voortgekomen. Het scholingsaanbod is zeer breed en belicht veel nieuwe ideeën met betrekking tot inhoud en organisatie van het Daltononderwijs. Op ru

im 400 scholen in het PO en VO wordt het Daltononderwijs vorm gegeven naar de vele inzichten die nu gangbaar zijn. De verantwoording heeft steeds duidelijker vorm gekregen in zelfevaluatie, visitatie en Daltonontwikkelingsplannen.

Daltonscholen zijn verenigd in de Nederlandse Dalton Verenig

ing (NDV). De NDV is verdeeld in regio’s waarin Daltonscholen elkaar vinden in trainingen, netwerken, intervisie en ontmoeting.

Kernwaarden van daltononderwijs

1. Zelfstandigheid Zelf keuzes kunnen maken, eigen gedrag reguleren en weten hoe je je moet gedragen in verschillende situaties.
2. Verantwoordelijkheid Nemen en geven van verantwoordelijkheid. Jezelf afvragen doe ik het goed en doe ik het goede.
3. Samenwerken Leren dat je door samen te werken meer gedaan krijgt, er meer plezier in hebt en je respect ontwikkelt voor andere ideeën, culturen en meningen.
4. Reflecteren Leren te kijken naar wat je hebt gedaan en de manier waarop. Vanuit dit punt bepalen of je op de goede weg zit of er aanpassingen noodzakelijk zijn.
5. Effectiviteit Leren hoe je op een zo goed mogelijk gebruik kunt maken van materialen, kennis en tijd.
6. Borgen Leren hoe gemaakte afspraken gehandhaafd worden.

Missie

“Daltononderwijs is iedere leerling gegund”

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.

Onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het Daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Visie

“De opbrengst, dat ben ik”Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming, waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei, waarbij een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.

Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellente kunnen functioneren in een complexe samenleving, door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Doel

“The fearless human being”


Het Daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten 
door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.

Een Daltonleerkracht leidt dit proces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.

Een Daltonleerling stelt zich ten doel om zich op een ondernemende en onbevreesde wijze kennis en vaardigheden eigen te maken.