Onze school

 

Wat wij willen

Om u een indruk te geven van onze school is in het voorjaar van 2022 een film gemaakt.
Bekijk hier onze film

Wij willen een fijne, betrokken, uitdagende, veilige leergemeenschap zijn, die een optimale bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Een school die kinderen voorbereid op een goede plek in de (kennis)maatschappij. Wij willen de beste keuze hiervoor zijn door eigentijds, modern en maatschappelijk gericht daltononderwijs aan te bieden. (Zie de tab Dalton) voor meer uitleg over onze visie op dalton onderwijs.

Wij zetten in op een optimale persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen en leerkrachten. Dit doen wij met lef, zodat zij nieuwe avonturen kunnen en willen beleven.

Wij werken samen met ouders en kinderen aan:
Dalton: Doelgerichte, Autonome, Lerende, Toekomstgerichte, Onderzoekende en Nieuwsgierige leerlingen.

Hoe doen wij dat

* Onderwijs afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van het kind
* Openbaar daltononderwijs voor iedereen
* Ontwikkelen van 21st en 22ste eeuwse vaardigheden
* Laren en omgeving, de school neemt deel aan de activiteiten in het dorp en de maatschappelijke omgeving
* Ontwikkelen van talent: zelfbewust, zelfsturend, verantwoordelijk, sociaal
* Leeromgeving, uitdagend en tegelijkertijd veilig voor een gezonde gelukkige school. We zetten hiervoor het KiVa programma in (zie voor verder informatie hierover het tabje KiVa)
* Energiek, gemotiveerd, deskundig team
* Eerlijke, open en heldere professionele cultuur
* Nieuwsgierig en open naar nieuwe mogelijkheden om het onderwijs vorm te geven
* Keuze voor creatieve, initiatiefrijke, verantwoordelijke leerlingen, ouders en teamleden met lef

We hebben aandacht voor alle facetten van het onderwijs; kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. Doordat wij daltononderwijs zijn en het KiVa programma inzetten en dit de gehele dag "doen", zijn wij ook de gehele dag bezig met burgerschapsonderwijs.

Onze ambitie

​Dromen – denken – durven – doen – doorzetten

Dromen

Een ideale leef- en leeromgeving waarin kinderen, ouders en teamleden zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. We richten ons meer en meer op goed onderwijs in een kennismaatschappij in samenhang met de daltonkernwaarden en de 21st eeuwse vaardigheden ,maar ook de 22ste eeuwse vaardigheden.

Denken

Wij doen ons werk niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet! Wij werken vanuit onze visie en missie. We stellen telkens de vraag Waarom? Daarna pas Hoe? en Wat?

Durven

We werken vanuit passie met oprechte aandacht en goede relaties, die de basis vormen voor grote inspanning en hoge resultaten. We hebben het lef te stoppen met dingen die er niet toe doen en nieuwe wegen in te slaan. We leren veranderen en ontwikkelen.

Doen

We werken aan/in een lerende organisatie door een goed moreel besef met goed vakmanschap t.b.v. passend onderwijs voor ieder kind. We doen dit met plezier en interesse.

Doorzetten

Ons gezamenlijk belang is om alle kinderen erbij te laten horen en hen optimaal te begeleiden. We verantwoorden ons werk vanuit het besef dat leerlingen eigenaar zijn van hun ontwikkeling, maar ons nodig hebben voor begeleiding.

 

De leerkuil-leerladders

Ieder persoon leert en ontwikkelt zich op zijn/ haar eigen wijze en tempo. Dat betekent ook dat ieder kind op een andere manier aan zijn/ haar doelen kan werken en daarbij soms ook andere begeleiding nodig heeft van een leerkracht. Soms sturen, voor doen, begeleiden of coachen. Uiteindelijk om ervoor te zorgen dat een kind het doel zelf bereikt en trots is op zichzelf. Als je over een leerkuil kunt springen dan leer je niets. Je leert pas door fouten te maken, hulp te vragen en door te zetten en vooral daarna te reflecteren. Was mijn aanpak effectief en efficiënt? Dit zijn allemaal kernwaarden van ons Dalton onderwijs. 

Wij proberen te laten denken in groeitaal. Ik kan het nog niet. Hiervoor kunnen we de leerladders inzetten.

 

Executieve functies

Om te leren leren is er aandacht nodig voor de executieve functies. Dat zijn regelfuncties in het brein om het (leer)gedrag doelgericht aan te sturen en te controleren. Kinderen leren zo te bepalen wat het doel is van hun handelen, schakelen afleidende factoren uit, plannen de volgorde van handelingen, voeren taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren het effect, waarbij ze ook rekening leren houden met mogelijke toekomstige effecten (oorzaak-gevolg). Met executieve functies regulier je emoties, motitvatie en alertheid en laten de ervaringen uit de toekomst meespelen bij verwachtingen en beslissingen over de toekomst. Om dit alleen te leren en dus te kunnen als volwassenen is de school een grote oefenplaats. Alles gaat niet direct goed. Dit gaat met vallen en opstaan. Leren is doorzetten en dus ook niet altijd leuk. Wel is de voldoening dat iets (zelf) gelukt is de grote katalysator voor verder willen leren. 

Werken aan een postieve mindset op de Branink

De term ‘mindset’ staat voor de overtuiging die mensen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten – en de veranderbaarheid daarvan. 

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie voor leren regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. 

De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom. Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Vaak wordt gezegd dat er sprake is van een mixed mindset, omdat je soms een vaste mindset hebt en soms een groeimindset. Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

De vaste mindset

Kinderen met een vaste mindset het gevoel hebben dat hun kwaliteiten onveranderlijk zijn, vinden ze het belangrijk dat ze vaak kunnen laten zien dat ze over een behoorlijke portie aangeboren talent beschikken. Dit verlangen om slim of goed over te komen heeft echter een keerzijde. Kinderen met een vaste mindset voelen zich slim wanneer ze iets snel en perfect doen. Ze doen daarom liever geen dingen die lastig zijn. Wanneer je een uitdaging aangaat, is de kans dat je fouten maakt namelijk erg groot. En kinderen met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: als je slim bent wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt! Een tweede probleem is dat kinderen met een vaste mindset liever geen moeite voor iets doen. Voor deze kinderen is het duidelijk: óf je kunt het, óf je moet er hard voor werken. Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren, betekent voor kinderen met een vaste mindset dus dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Oefenen en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet zo slim of goed zijn. Dus wanneer je wilt overkomen als een natuurtalent, moet je dus vooral niet hard werken!

De groeimindset

Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen met een groeimindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren. Kinderen met een groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien. Ze weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag. Kortom, een groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het dus van belang dat hij een groeimindset ontwikkelt (bron: Dweck, 2017; obs Kotten)

Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen en volwassenen kunnen kinderen helpen een groeimindset aan te leren of te behouden! Dit kan door te werken met strategieën, verschillende werkwijzen en aandacht te besteden aan het hoe men denkt over verschillende zaken.

Het doen en laten van mensen wordt in grote mate beïnvloed door de wijze waarop zij in staat zijn hun eigen mindset te sturen. Met mindset wordt bedoeld de manier waarop omgegaan wordt met uitdagingen, problemen en opdrachten in het algemeen. Iedereen heeft een mixed-mindset, sommige dingen kunnen we moeiteloos, hier willen we veel voor doen en dit wordt een growht-mindset genoemd. Andere zaken vinden we eng of moeilijk en we zijn van mening dat we dat toch niet kunnen, dit heet een fixed-mindset. Door te werken met strategieën, werkwijzen en aandacht te besteden aan het hoe men denkt over verschillende onderdelen van het leven kunnen we een bewustzijn creëren en daardoor zijn mensen wellicht in staat hun mindset bij te sturen en te ontwikkelen. 
 

KiVA-Iself


De manier waarop mindset vormgegeven wordt op de Branink is de manier waarop me met elkaar in gesprek zijn, kijken naar zaken vanuit KivA en waarop we I self inzetten. I self is een professionaliseringsaanpak waarmee de leerkracht werkt met kinderen aan zelfsturend leren. Hierdoor leert een kind eigenaarschap te nemen over de eigen ontwikkeling. I self is geen aparte les. Dit is verweven in het aanbod van alle andere lessen bijvoorbeeld in het reken- en taalonderwijs. 

De belangrijkste menselijke basisbehoeften zijn: Competentie: iedereen wil het gevoel hebben dat hij/zij iets kan. Autonomie: iedereen wil zelf iets te zeggen hebben over bepaalde dingen in het leven. Relatie: iedereen wil bevredigde relaties onderhouden met medemensen (Luc Stevens) 

De dynamische driehoek: ouders - kind - school

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school werken samen bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Pas als de verantwoordelijkheid van de ouders en die van de school in elkaars verlengde liggen, krijgt het kind echt de kans zich optimaal te ontwikkelen. We vinden het dan ook van belang dat ouders naar gesprekken en informatiemomenten op school komen en zijn aan het onderzoeken waar we kinderen op deze momenten meer een rol kunnen geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brede ontwikkeling- de school als oefenplaats voor de toekomstige maatschappij

We richten ons op een brede ontwikkeling, waarbij we streven naar het verwerven van kennis en optimale leeropbrengsten. Daarnaast richten we onze inspanningen op het verwerven van inzicht en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Dit geeft een kind de mogelijkheid om individuele talenten te ontwikkelen. We geven de kinderen ruimte om te ontdekken en eigen leervragen te formuleren. Daar hoort vanzelfsprekend ook de ruimte bij om fouten te maken, want daar leren kinderen veel van. De leerkracht is daarbij de expert die coacht en begeleidt. We integreren de 21ste een ook de 22ste eeuwse vaardigheden in ons onderwijs. De 21ste eeuwse vaardigheden zijn velen wel bekend, maar steeds belangrijker worden de 22ste eeuwse vaardigheden: Dat zijn de 4 C’s van de 22ste eeuw: de C’s van care, connection, culture en community.

Care

Je hebt anderen nodig, altijd, en we leren leerlingen er op hun beurt ook weer voor anderen te zijn. We hechten, kortom, aan zorg voor elkaar. We tonen oprechte aandacht voor elkaar, zien naar elkaar om, en zijn hartelijk en zorgzaam bij alles wat we doen. 

Connection

In je leven ontmoet je anderen. Anderen die er soms andere opvattingen op na houden. Anderen die anders denken en anders doen. Anderen die je misschien niet direct begrijpt. In onze samenleving staat verbinding met anderen onder druk. Mensen leven in hun eigen bubbel; je hebt contact met de mensen die op je lijken, je volgt de media die jouw wereldbeeld bevestigen. Het is nu eenmaal makkelijker om een gesprek met iemand te voeren die hetzelfde denkt als jij. Maar dat is niet hoe mensen het beste leren. Leren vindt plaats buiten je comfortzone. Leren vraagt om nieuwsgierigheid naar het onbekende en om verbinding. Wij ontwikkelen bij leerlingen de behoefte om zich met anderen te verbinden, vanuit nieuwsgierigheid en zorgzaamheid. De behoefte om anderen de hand te reiken en verschillen te erkennen, aanvaarden en omarmen. 

Culture

Kinderen leren het beste als ze goed in hun vel zitten, positief zijn en vertrouwen hebben in zichzelf en anderen.  In organisaties met een positieve, open cultuur zijn medewerkers meer gemotiveerd en betrokken op hun werk. In scholen met een positieve, open cultuur geldt datzelfde voor leerlingen. Sterker nog, als leerlingen in hun schooltijd positief gemotiveerd worden om zichzelf te ontwikkelen en een groeimindset ontwikkelen, nemen zij die cultuur zelf ook weer mee naar hun toekomstige werkplekken. Bijdragen aan een betere wereld begint bij de jeugd. 

Community

Wij vinden het belangrijk om onze omgeving actief te betrekken bij ons onderwijs. Wij maken onlosmakelijk deel uit van de samenleving en wanneer wij anderen in onze samenleving actief bij onze scholen betrekken, wordt iedereen daar beter van: de samenleving, de school en de leerlingen.

Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn. Onze moderne basisschool gaat voor kwalitatief goed onderwijs. Dit doen we door een doorgaande leerlijn te bieden en voor elk kind te streven naar het maximaal haalbare niveau op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied.
 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs: 

Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.


Vrijheid

Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.


Ontmoeting

Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Waar Verhalen Samenkomen

De slogan voor het openbaar onderwijs is: Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen. De openbare school is dé ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je mensen met verhalen vanuit de hele wereld.

Meer dan leren

Ons onderwijsaanbod gaat verder dan alleen de schoolvakken. Wij vinden ook het burgerschapsonderwijs minstens zo belangrijk. 

Gericht op de toekomst

De kinderen op onze school zijn de volwassenen van de toekomst, waar mensen los zijn van oude structuren en zichzelf sturen. Ze zijn gericht op samenwerken, delen en respect voor elkaar en hun omgeving. Dit vraagt om burgers die zichzelf kennen, creatief denken, ondernemend en betrokken zijn. Ze kennen hun talenten en zetten ze in. Het is het (ideale) toekomstbeeld waar ons onderwijs op is gebaseerd. Kinderen mogen leren met passie, succesvolle ervaringen opdoen en nieuwe uitdagingen zoeken.