Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd. 
 
De MR van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. 

Oudergeleding: 

Natasja Witteveen 06 - 20556219 witteveen.natasja@gmail.com
Marjon Koeslag 06 - 20489940 marjonkoeslag@gmail.com
Wouter Hiddink 06 - 22927425 wouter.hiddink@gmail.com 

Personeelsgeleding:
Saskia Hietland 0573-401876 s.hietland@poolsterscholen.nl
Symone Boerstoel 0573 - 401876 s.boerstoel@poolsterscholen.nl
Annet Enderink 0573 - 401876 a.enderink@poolsterscholen.nl

Het algemene mailadres van de Medezeggenschapraad is: mr@branink.nl

Meedenken en meebeslissen
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. 
 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken. 
 

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de twee jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken. 

Contact Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met een lid van de medezeggenschapsraad. 

Meer informatie Het MR-reglement en het huishoudelijk reglement liggen op school ter inzage.

De medezeggenschapscommissie maakt ieder jaar een jaarbericht over de onderwerpen die tijdens de vergaderingen besproken zijn. Via deze link kunt u het jaarbericht van het schooljaar 2019-2020 lezen: jaarbericht MR 2020-2021.