Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd. 

De Wet medezeggenschap op scholen is een Nederlandse wet die het bestaan van medezeggenschap op scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs regelt. In de WMS staan bepalingen opgenomen waaraan scholen moeten voldoen in het kader van medezeggenschap. In deze wet staat beschreven welke bevoegdheden de MR heeft en dus waarop welke geleding (ouders en/of personeel) advies- en/of instemmingsrecht hebben.


De MR van onze school wordt normaliter gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Per april 2024 is er per direct een lid uit de oudergeleding gestapt. Dit betekent dat er weer een plek vacant is waarvoor de MR een procedure gaat opstarten. 
 

Oudergeleding: 

Natasja Witteveen (voorzitter), Rob Hermans en te bereiken via de MR-mail
Omdat Rob nieuw aangetreden is vanaf november 2023 zal Wouter Hiddink nog als ondersteunend lid voor hem aanblijven tot eind schooljaar 23-24. Wouter heeft vanaf november 2023 geen stem- en adviesrecht meer. 

De directeur van de school (Nicole Pot) kan door de MR verzocht worden bij de vergaderingen aan te sluiten. De directeur is vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. 

Personeelsgeleding:
Saskia Hietland 0573-401876 s.hietland@poolsterscholen.nl 
Symone Boerstoel 0573 - 401876 s.boerstoel@poolsterscholen.nl
Annet Enderink 0573 - 401876 a.enderink@poolsterscholen.nl (secretaris)


Het algemene mailadres van de Medezeggenschapraad is:  mrbranink@poolsterscholen.nl


Meedenken en meebeslissen
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. 
 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken. 
 

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de drie jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken. 

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met een lid van de medezeggenschapsraad. 

De vergaderingen zijn openbaar en starten om 19.00 uur op de Branink en duren meestal tot 21.00 uur. In sommige gevallen zijn de vergaderingen digitaal. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering dan kunt u dit aangeven via het mailadres van de MR. Dit verzoek dient uiterlijk een week van tevoren ingediend zijn via het mailadres van de MR. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. 

Data MR-vergadering schooljaar 2023-2024

Dinsdag 7 november 2023 verplaatst naar maandag 13 november 2023

Maandag 8 januari 2024 verplaatst naar dinsdag 16 januari 2024

Dinsdag 12 maart 2024

Maandag 22 april 2024

Dinsdag 11 juni 2024 - vervalt.

Stukken waarop de MR instemming- en/of adviesrecht hebben, worden ter digitaal met elkaar in de weken tussen 22 april en zomervakantie doorgenomen. Van adviezen/ besluiten/adviezen worden notulen gemaakt en op de site geplaatst.  

Notulen vergaderingen schooljaar 2023-2024

De notulen worden na vaststellen op de site gepubliceerd. 

Maandag 18 september 2023 

Maandag 13 november 2023

Dinsdag 16 januari 2024

Dinsdag 12 maart 2024

Dinsdag 22 april 2024

Het jaarplan, waarin u de onderwerpen van de vergaderingen kunt vinden, kunt u hier inzien.


Het MR-reglement kunt u hier inzien. 

Het huishoudelijkreglement en de zittingstermijn van de leden kunt u hier inzien.

De medezeggenschapscommissie maakt ieder jaar een jaarbericht over de onderwerpen die tijdens de vergaderingen besproken zijn.

Via deze link kunt u het jaarbericht van het schooljaar 2022-2023 lezen.