Sociale veiligheid

Schoolcontactpersoon, externe vertrouwenspersonen en klachtenregeling

 

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: 

- seksuele intimidatie;
- pesten;
- agressie;
- discriminatie.
 

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties sprake is van klachten over de bejegening, dan worden ze wél door de externe vertrouwenspersoon in behandeling genomen.

Binnen elke school is er een schoolcontactpersoon (een interne vertrouwenspersoon), die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie.  Dat betekent onder meer dat zij geen meldplicht hebben naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling.

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor de klager. Zij begeleiden hem/haar bij behandeling van klachten door:

  • vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.
  • zelfstandig en onafhankelijk op te treden  als aanspreekpunt.
  • te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.
  • samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
  • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een  oplossing.
  • het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.
  • indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.

Heeft u een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de interne contactpersoon van de school of met een van de externe vertrouwenspersonen.

Contact met onze schoolcontactpersoon (=aandachtsfunctionaris/interne vertrouwenspersoon)
Manon Struik
T: 0573-401876  E: m.struik@poolsterscholen.nl 


Anti-pestcoördinator

Symone Boerstoel
T: 0573-401876 E: s.boerstoel@poolsterscholen.nl
 

Contact met de externe vertrouwenspersonen:

Mevrouw Helga van Silfhout 
T: 06-34 88 07 00 E: helgavansilfhout@gmail.com

Meneer Johan Kippers
T: 06-51 78 34 05 E: johan@kippershrm.nl
 

Klachtenregeling

Wij doen ons best de leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Dat neemt niet weg dat er dingen fout kunnen gaan. Is dit u overkomen, en wilt u daarover een klacht indienen? Ga dan eerst in gesprek met de school, zodat deze met u naar een oplossing kan zoeken of maak gebruik van de klachtenregeling.

 
Klachtenregeling Poolster d.d. 15 december 2014 

Anti-pest coördinator

Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat vanaf schooljaar 2015-2016 elke school (basis-, middelbaar en speciaal -) verplicht is een anti-pest coördinator te hebben en een anti-pestprogramma in te voeren. In het anti-pestprogramma staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt. Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

 

Contact met onze anti-pest coördinator

Symone Boerstoel is te bereiken via telefoonnummer: 0573-401876 of via mail: s.boerstoel@poolsterscholen.nl

Zij is ook één van de leden van ons KiVa-team. Als het pesten niet opgelost kan worden door de leerkracht in samenwerking met ouders dan kan of via Symone na een melding door een kind of ouders/verzorgers of door de leerkracht het KiVA team gevraagd worden om te helpen. Rondom het gepeste kind wordt een groepjes van kinderen geformeerd waarin vriendjes, onafhankelijke kinderen, maar ook de pester zit. Met dit groepjes wordt gekeken, zonder de pester in discrediet te zetten, wat er nodig is voor het gepeste kind. Op deze wijze voorkomen we dat het pesten buiten school en buiten zicht groter wordt, omdat de pester op deze manier geen reden heeft om verhaal te halen bij het kind wat gepest wordt. 
 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Alle Poolster leerkrachten hebben de cursus Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld gevolgd.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

De aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling heeft geen taak bij pesten op school. Het werkgebied is, zoals de naam al aangeeft, niet gericht op schoolse zaken, maar op de thuissituatie. De school is de ‘vindplaats’ voor misstanden thuis.

De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de naleving van de interne procedure van de meldcode en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris is consulent en gesprekspartner voor ouders of een collega die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling vermoeden op grond van eigen waarneming of door informatie van derden. De aandachtsfunctionaris zal een zorgplan opstellen voor de begeleiding van het gezin. De aandachtsfunctionaris zal bemiddelen bij problemen of knelpunten bij relevante ontwikkelingen (landelijk en regionaal) t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling volgen en de literatuur bijhouden.

Heeft u, ouder/verzorger of leerkracht, vermoeden van een geval van kindermishandeling of huiselijk geweld? Neem dan contact op met Manon Struik. Zij is namens onze school benoemd tot aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon.