Klassenouders

Samen de schouders eronder voor de groep van je eigen kind. Om alle activiteiten in en om de groep van uw kind zo goed mogelijk te regelen en alle klusjes zo eerlijk als mogelijk onder de ouders te verdelen, zijn we dit voorjaar gestart met een pilot klassenouders. Wat doen klassenouders?

Per klas zijn één of twee ouders aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als andere ouders. Zij maken een lijst waarop iedereen kan aangeven waarmee hij of zij het liefste wil helpen, zoals rijden naar een excursie of helpen met het kerstdiner. Het initiatief voor andere regeldingetjes, zoals het kopen van een attentie voor de leerkracht aan het eind van het jaar, ligt bij de klassenouders. Uiteraard kunnen zij dit ook aan andere ouders uitbesteden.


Waarom zijn er klassenouders? Op de Branink is de ouderbetrokkenheid gelukkig nog altijd hoog. Toch is er wel iets aan het veranderen. Nu steeds meer ouders allebei werken, is het moeilijker geworden spontaan aanwezig te zijn als de school iets organiseert. Dit is jammer voor de kinderen, de school en natuurlijk voor onszelf. Daarom hebben de medezeggenschapsraad en de oudercommissie het initiatief genomen tot deze pilot met de bedoeling duidelijkheid te creeeren voor iedereen.

 

ALGEMEEN

Elke klas wordt vertegenwoordigd door twee ouders die elkaar ondersteunen en afwisselen. Dit kunnen elk jaar twee andere ouders zijn, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt een keer klassenouder te zijn in de groep van zijn of haar kind. De klassenouder verdeelt alle taken over alle ouders op basis van de ouderhulplijst waarop ouders hun voorkeuren kunnen aangeven. Aangezien er meer ouders dan activiteiten zijn, worden de ouders die niet zijn ingedeeld als eerste gebeld voor spontane niet- geplande activiteiten zoals schaatsen of zwemmen. 

De klassenouder start vanaf de informatie-avond begin van het schooljaar en blijft aan tot de informatie-avond van het volgende schooljaar. Zo is er een soepele overgang in de hectische laatste en eerste week rond de zomervakantie. 4 Onderstaand takenpakket dient als leidraad. Iedere leerkracht is in overleg met de klassenouders vrij om er een eigen invulling aan te geven die past bij henzelf en de groep.

TAKEN KLASSENOUDER

Regelen van attenties bij ziekte, geboorte, etc. 

Nieuwe ouders van kleuters of net verhuisde kinderen op weg helpen binnen de school

Per klas ouders/vervangers regelen voor activiteiten zoals (o.a.) schoonmaken speelgoed, vervoer naar excursies, versieren Sinterklaas en begeleiden spelletjes Koninginnedag. 

Aanspreekpunt voor overblijf- en sportcommisie als voor deze groep mensen nodig zijn.

Zorgen dat map goed wordt overgedragen naar nieuwe klassenouder.


TAKEN LEERKRACHT

Eerste schoolweek ouderhulplijst en profiel klassenouder bekend maken met oproep aanmelding.

Bij teveel aanmeldingen lootjes trekken, bij te kort mensen persoonlijk benaderen.

Leerkracht neemt in week na informatie-avond initiatief eerste gesprek.

Zorgen dat klassenouders bekend zijn bij andere ouders middels mailadressen, nieuwsbrief, website en gelamineerd fotootje in de klas met gegevens.

Overlegmomenten met klassenouders bepalen (kan per groep variëren)

Tijdig informatie doorgeven over data, excursies, afscheid kinderen, stagiaires etc.

Doorgeven van namen nieuwe leerlingen